Groweon rekrytoinnin tietosuojaseloste

Laadittu 18.3.2024

1. Yleistä

 1. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (jäljempänä ”tietosuoja-asetus”) artiklojen 13 ja 14 edellyttämiä tietoja sinulle (jäljempänä ”sinä” tai ”rekisteröity”), joka olet hakemassa työpaikkaa Groweolta.
 2. Palkattujen henkilöiden henkilötietojen käsittelyä koskee erillinen Groweon henkilöstön tietosuojaseloste.

2. Rekisterin pitäjä ja rekisterin pitäjän yhteystiedot

Groweo Oy, Y-tunnus 3256882-1

Osoite: Pohjoisesplanadi 35E, 00100 Helsinki

Puhelin: 010 7399 330

Yhteyshenkilö: Tiia Heikkilä

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on henkilöstön rekrytointi.
 2. Käsittelemme henkilötietojasi perustuen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen sinun pyynnöstäsi, mikäli solmimme kanssasi työsopimuksen, sekä perustuen Groweon oikeutettuun etuun, mikäli et tule valituksi
 3. Alla olevassa taulukossa on listattu ryhmittäin käsittelyn käyttötarkoitus, oikeusperuste sekä käsiteltävät henkilötietoryhmät
KäyttötarkoitusOikeusperusteHenkilötietoryhmät
RekrytointiRekisterinpitäjän oikeutettu etu / sopimuksen tekemistä
edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä
Yksilöintiedot, CV sisältäen työhistoriaasi sekä mahdollista nykyistä työpaikkaa koskevat tiedot, opiskelu- ja koulutustiedot,
mahdolliset soveltuvuusarviot ja
Groweon tekemä segmentointi,
digitaaliset aineistot kuten esimerkiksi portfolio ja valokuva ja kaikki muut oma-aloitteisesti antamat tiedot
RekrytointiRekisterinpitäjän oikeutettu etuSuosittelijoiden ja muiden antamiesi henkilöiden yksilöintitiedot
RekrytointiAntamasi suostumusTyönhakijan työssä
suoriutumista koskevat tiedot

4. Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, se voi vaikuttaa valintaasi tai emme mahdollisesti pysty jatkamaan rekrytointiprosessia.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät henkilötietoryhmät

 1. Rekisteröityjen ryhmät: työnhakijat.
 2. Käsiteltävät henkilötietoryhmät:
HenkilötietoryhmätRyhmän tietosisältö
YksilöintitiedotNimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite), mahdolliset yhteistöpalveluosoitteet
Työhistoriaa ja nykyistä työpaikkaa koskevat tiedotTieto nykyisestä sekäaikaisemmista työnantajista,
aikaisempien työsuhteiden kesto ja työtehtävien luokka sekä työnimike.
KoulutustiedotSuoritetut tutkinnot ja koulutukset, opintosuoritusotteet sekä tutkintotodistus.
Soveltuvuusarviointia koskevat tiedotSoveltuvuusarvioinnin tulokset.
Muut sinun antamasi työnhakuun liittyvät tiedotHakemuskirjeen ja CV:n sisältämät tiedot sekä muut sinun haastattelussa kertomasi tiedot kuten tiedot taidoista ja osaamisesta, palkkatoive, ikä, syntymäaika, titteli, taidot, harrastukset ja mielenkiinnon kohteet sekä tieto vapaa-ajan
toiminnasta kuten järjestötoiminnasta.
ValokuvaValokuva sinusta.
Tiedot suosittelijoistaSuosittelijan nimi, titteli, työpaikka ja yhteystiedot
Suosittelijoilta kerättävät tiedotTyössä suoriutumista koskevat tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 1. Saamme käsiteltävät tiedot sinulta itseltäsi työhakemusten, soveltuvuusarviointien, haastatteluiden ja muiden kohtaamisten yhteydessä. Suostumuksellasi tietoja voidaan saada myös nimeämiltäsi suosittelijoilta tai muilta henkilöiltä.

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

 1. Henkilötietojasi käsittelevät vain sellaiset Groweon työntekijät, jotka osallistuvat rekrytointiprosessiin. Lisäksi Groweo voi luovuttaa henkilötietojasi yrityksille, jotka toimivat Groweon palveluntarjoajina rekrytointialustana tai soveltuvuusarvioinneissa.

7. Maantieteelliset rajoitukset

 1. Groweo ei säännönmukaisesti siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen (”EU/ETA”) ulkopuolelle. Tietoja voi kuitenkin siirtyä EU/ETA:n ulkopuolelle tilanteissa, joissa palveluntarjoajamme tai niiden emoyhtiöt sijaitsevat tällaisissa kolmansissa maissa. Mikäli henkilötietoja siirretään EU/ETA:n ulkopuolelle, siirtoihin sovelletaan tietosuojalainsäädännössä vahvistettuja edellytyksiä, kuten Euroopan komission mallisopimuslausekkeita tai muuta tietosuoja-asetuksessa nimettyä siirtomekanismia.

8. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

 1. Groweo toteuttaa ja ylläpitää seuraavia teknisiä ja organisatorisia suojatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi:
Manuaalinen aineisto:Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Lähtökohtaisesti Groweo käsittelee ainoastaan digitaalista aineistoa.
Digitaalisesti käsiteltävät aineistot:Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Groweon tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Groweon ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Groweon käyttämät työasemat ja tallennusmediat ovat salattuja.

2. Positioista ja rekrytointiprosessista riippuen Groweo voi käyttää rekrytoinnissa automaattista profilointia mutta ei automaattista päätöksentekoa (tietosuoja-asetuksen 22 artikla).

9. Henkilötietojen säilytysaika

 1. Rekrytointiaineistoa säilytetään rekrytointiprosessin ajan ja korkeintaan kolmen vuoden ajan rekrytointiprosessin päättymisestä. Tämän jälkeen hakemuksesi ja henkilötietosi poistetaan automaattisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet

 1. Sinulla on seuraavat oikeudet:
Oikeus peruuttaa suostumus (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus saada pääsy tietoihisi (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, sekä tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.
Oikeus henkilötietojen oikaisuun (16 artikla) ja oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla)Sinulla on oikeus vaatia epätarkan tai virheellisen henkilö tiedon korjaamista. Lisäksi sinulla on
tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista. Huomautamme, että mikäli henkilötietoja säilytetään esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, ei poistopyyntöön voida suostua.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla)Sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäilytyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, rajoitamme tietoihin pääsyä.
Oikeus henkilötietojen siirtämiseen (20 artikla)Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Huomautamme, että oikeus henkilötietojen siirtämiseen koskee lähtökohtaisesti vain sellaisia henkilötietoja, jotka on toimitettu jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, joiden käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai sopimus, ja joiden käsittely suoritetaan automaattisesti.
Oikeus käsittelyn vastustamiseen (21 artikla)Sinulla on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointia . Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Groweon taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (77 artikla)Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty lainsäädännön vastaisesti. Pyydämme kuitenkin ensisijaisesti olemaan yhteydessä meihin, mikäli sinulla on kysymyksiä omien henkilötietojesi käsittelystä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

11. Muutokset ja päivitykset tietosuojaselosteeseen

 1. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja voimme sen vuoksi joutua muuttamaan sekä päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.