Growth Engine palvelun käyttöehdot

Päivitetty 2.5.2022

1. Tausta ja tarkoitus

 1. Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat Groweo Oy:n (”Groweo”) Growth Engine -palvelun (”Palvelu”) käyttöä. 
 2. Ottamalla Palvelun käyttöön käyttäjä vakuuttaa, että hän on hyväksynyt tämän Sopimuksen ja perehtynyt Groweon tietosuojaselosteeseen.
 3. Groweo vastaa Palvelusta käyttäjälle Käyttöehdoissa kuvatulla tavalla, ellei Groweon ja käyttäjän välillä ole tehty erillistä keskinäistä tilaussopimusta (”Tilaussopimus”) Palvelun käytöstä. 

2. Palvelun sisältö ja käyttö

 1. Groweo tuottaa Palvelua Groweon verkkosivuilta osoitteesta www.groweo.com  olevan palveluesittelyn mukaisesti. Groweo päivittää Palvelua jatkuvasti ja ajantasainen palveluesittely on em. osoitteessa.
 2. Palvelun tuottaminen perustuu osittain Groweon omaan teknologiaan ja osittain kolmannen osapuolen ohjelmistoihin. Palvelu toimitetaan käytettäväksi pilvipalveluna.
 3. Groweo sitoutuu tarjoamaan Palvelun ammattimaisesti ja omia työmenetelmiään noudattaen. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun tuottaminen edellyttää Groweolta myös kolmansien osapuolien teknologiaratkaisujen, kuten esimerkiksi pilvipalvelinjärjestelmien hyödyntämistä, eikä Groweo voi siksi taata, että Palvelu on jatkuvasti käytettävissä, sen mukaan kuin palvelukatkoksista on sovittu kohdassa 5 alla.  
 4. Käyttäjät ovat itse vastuussa kaikkien Palvelun käyttämiseen vaadittavien verkkoyhteyksien ja teknisten laitteiden hankkimisesta ja ovat vastuussa niistä aiheutuvista kuluista.
 5. Käyttäjän on käytettävä kaikkia kohtuullisia pyrkimyksiä estääkseen luvattoman pääsyn Palveluun tai Palvelun luvattoman käytön.
 6. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Groweolla ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta säännöllisesti valvoa Palvelun käyttöä ja sitä, kuinka muut Palvelun käyttäjät toimivat käyttäessään Palvelua. Groweolla on kuitenkin oikeus Palvelun käyttäjien toimien tutkimiseen Palvelussa. Tutkiminen toteutetaan Palvelun korkean laadun säilyttämiseksi, Palvelun käyttäjien Palvelusta saatavan hyödyn parantamiseksi, väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi ja käyttäjien Palvelussa julkaiseman sisällön (ml. keskustelut) asianmukaisuuden varmistamiseksi. Käyttäjä ymmärtää, että Groweo ei vastaa muiden Palvelun käyttäjien Palvelussa julkaisemasta sisällöstä miltään osin (ml. keskustelut ja niiden sisältö). 
 7. Groweo kehottaa raportoimaan Groweolle, mikäli käyttäjä havaitsee Palvelua käytettävän lain tai hyvän tavan vastaisesti. Raportoinnin voi tehdä Groweolle sähköpostitse osoitteeseen info@groweo.com.

3. Palvelun immateriaalioikeudet ja rajoitettu käyttöoikeus

 1. Näillä Käyttöehdoilla ei siirretä mitään Groweon immateriaalioikeuksia Palvelun käyttäjille Palveluun liittyen. Groweo myöntää käyttäjille ajallisesti rajoitetun ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan käyttöoikeuden Palveluun kohdan 6 mukaiseksi voimassaoloajaksi. 
 2. Käyttäjällä ei ole oikeutta myöntää käyttöoikeuksia Palveluun tai ali-lisensioida Palvelua tai muillakaan tavoin siirtää oikeuttaan Palveluun kenellekään kolmannelle osapuolelle. 
 3. Selvyyden vuoksi todetaan, että kaikki Palvelujen tekniseen toteutukseen liittyvät immateriaalioikeudet sekä Palvelussa olevan Groweon tuottaman sisällön oikeudet kuuluvat kuuluvat Groweolle tai kolmannelle taholle. 
 4. Käyttäjät eivät saa suorittaa mitään seuraavista: (i) kopioida, muokata, sovittaa, kääntää, täydentää Palvelua tai muuttaa sen teknisiä tietoja; (ii) jakaa, vuokrata, ali-lisensoida, liisata Palvelua tai muutoin saattaa sitä saataville tai myöntää pääsyä kolmansille osapuolille ilman Groweon etukäteistä kirjallista suostumusta; (iii) kiertää tai yrittää kiertää Palvelun käyttörajoituksia, teknisiä tai loogisia suojajärjestelyitä tai kopioinnin estotoimintoja; (iv) takaisinmallintaa tai takaisinkääntää Palvelun sisältöä tai päästä käsiksi sen lähdekoodiin, (v) tutkia, skannata tai kokeilla Palvelun haavoittuvuutta; (vi) häiritä tai tarpeettomasti kuormittaa Palvelun muita käyttäjiä; (vii) käyttää Palvelua soveltuvan lain vastaisesti; (viii) käyttää Palvelua tavoilla, jotka loukkaavat kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, liikesalaisuuksia tai yksityisyyden suojaan liittyviä oikeuksia; (ix) käyttää Palvelua välittääkseen materiaalia, joka sisältää mainosrahoitteisia ilmaisohjelmia, haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, ohjelmistoviruksia, matoja tai muita tietokonekoodeja, joiden tarkoituksena on keskeyttää, tuhota tai rajoittaa tietokoneohjelmiston tai –laitteiston toiminnallisuutta.

4. Luottamuksellisuus

 1. Käyttäjä sitoutuu pitämään luottamuksellisina Palvelua käyttäessään saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi, tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin näiden Käyttöehtojen mukaisiin tarkoituksiin.

  Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, 
  1. joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista, tai 
  2. jonka käyttäjä on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, tai
  3. joka oli käyttäjän hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta tai
  4. jonka käyttäjä on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Groweolta saamaansa aineistoa tai tietoa. 
 2. Groweolla on oikeus käyttää Palvelun yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

5. Rajoitettu takuu, palvelukatkokset ja vastuunrajoitus

 1. Soveltuvan pakottavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa Palvelu tarjotaan ”sellaisina kuin se on”, ilman minkäänlaisia nimenomaisia tai implisiittisiä takuita, mukaan lukien rajoituksetta implisiittiset takuut soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, Palvelun käytöstä syntyvien tulosten paikkansapitävyydestä ja luotettavuudesta, siitä että Palvelu täyttää käyttäjän erityiset vaatimukset, siitä että Palvelu on häiriötön, täysin turvallinen sekä vapaa ohjelmistovirheistä, vioista ja häiriöistä. Groweo ei myöskään vastaa miltään osin Palvelun käyttäjien julkaisemasta sisällöstä Palvelussa. 
 2. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelussa voi esiintyä palvelukatkoksia, joiden pituuteen Groweo ei voi itse vaikuttaa. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää Groweolle vaatimuksia palvelukatkosten perusteella. 
 3. Groweo ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten liikevaihdon tai tuotannon vähentymisestä tai keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta tai tulosta, tietojen katoamisesta tai niiden uudelleen luomisesta aiheutuneista kustannuksista, kateostoista, käyttäjän sopimuskumppanille aiheutuneesta vahingosta, tai muusta vastaavan kaltaisesta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. 
 4. Kaikissa tapauksissa Groweon kokonaisvastuu tämän Sopimuksen alla on rajattu enintään 50 euroon. 
 5. Vastuunrajoitukset eivät koske tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa.

6 Voimassaolo

 1. Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua astuu voimaan siitä hetkestä, kun käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi, ellei Groweo irtisano sitä päättymään kohdan 6.2 mukaisesti.
 2. Groweo on oikeutettu päättämään käyttäjän käyttöoikeuden välittömästi, mikäli käyttäjä rikkoo olennaisesti näitä Käyttöehtoja.

7. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

 1. Tähän Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännöt. 
 2. Tästä Käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. 
 3. Edellä sovittu ei rajoita Groweon oikeutta hakea väliaikaista turvaamistoimenpidettä toimivaltaiselta tuomioistuimelta tai toimeenpanna välitystuomiota.

8. Muut ehdot

 1. Koko sopimus. Nämä käyttöehdot muodostavat Sopijapuolten välisen koko sopimuksen asiaa koskien. Muutoksista tulee sopia kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä. Selvyydeksi, mahdollisessa ristiriitatilanteessa Tilaussopimuksen ehdot syrjäyttävät nämä Käyttöehdot.
 2. Sopimuksen siirto. Groweolla on oikeus siirtää tämä näiden Käyttöehtojen muodostama sopimus sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle, tai osana liiketoiminnan tai kauppaa.
 3. Tietosuojaseloste ja henkilötietojen käsittely. Groweo käsittelee käyttäjien henkilötietoja yksinomaan siten kuin tämän Palvelun tarjoamiseksi on tarpeen. Groweo käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteensa mukaisesti. Käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjä on perehtynyt Groweon tietosuojaselosteeseen ja että käyttäjä voi luovuttaa henkilötietoja Groweolle näiden Käyttöehtojen ja Palvelun mukaisiin tarkoituksiin. Groweo sitoutuu noudattamaan pakottavan tietosuojalainsäädännön asettamia velvoitteita. Groweolla on oikeus päivittää tietosuojaselostettaan ilmoittamalla siitä Palvelussa tai verkkosivuillaan.
 4. Alihankkijat. Groweolla on oikeus käyttää Palveluiden toimittamisessa konserniyhtiöitään ja muita alihankkijoitaan oman harkintansa mukaan. Groweo vastaa konserniyhtiöistään ja alihankkijoistaan kuin omasta toiminnastaan. 
 5. Ylivoimainen este. Groweo ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu Sopijapuolen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jonka seurauksia Groweo ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.
 6. Voimaan jäävät ehdot. Näiden Käyttöehtojen päättymisestä huolimatta jäävät voimaan sellaiset ehdot, jotka ovat luonteensa tai nimenomaisen sanamuotonsa vuoksi tarkoitettu olemaan voimassa myös Käyttöehtojen voimassaolon päättymisen jälkeen.
 7. Ehtojen muuttaminen. Groweolla on oikeus oman harkintansa mukaan muuttaa näiden Käyttöehtojen sisältöä ilmoittamalla siitä Palvelussa. Muutos astuu voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua muutoksesta ilmoittamisesta.