Tietosuojaseloste

1. Taustaksi

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten Groweo Oy (”Groweo”) käsittelee henkilötietoja: mitä henkilötietoja keräämme, mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään ja mille tahoille henkilötietoja voidaan luovuttaa sekä miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös velvoitteista, joita noudatamme henkilötietojen käsittelyssä.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan Groweon tuottamien palveluiden yhteydessä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sekä asiakasviestintään ja markkinointiin, asiakas- ja koulutustilaisuksiin ja muihin tapahtumiin sekä verkkopalveluihimme, kuten www.groweo.com -sivustoon ja evästeiden kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojaselostetta sovelletaan lisäksi yhteistyökumppaneidemme edustajien henkilötietojen käsittelyyn sekä rekrytointiin.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitamme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten tietosuojalakia (5.12.2018/1050) sekä Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”GDPR”). 

Huomioithan, että verkkosivustomme voi sisältää linkkejä verkkosivustoille ja -palveluihin, joita operoivat muut organisaatiot ja joita me emme hallinnoi. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön, ja kehotamme tutustumaan näiden kolmansien osapuolten tietosuojaselosteisiin. Emme vastaa muiden verkkosivustojen tai -palveluiden tietosuojaselosteista tai käyttöehdoista (vaikka siirryt niille käyttämällä verkkosivuillamme olevia linkkejä).

Evästeiden käyttöä koskee erillinen evästekäytäntömme, jonka löydät täältä.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö:

Groweo Oy (Y-tunnus: 3256882-1)
Pohjoisesplanadi 35E, 00100 Helsinki

Customer Success Unit
Puhelin: 010 7399 330

Yhteyshenkilö:
Tea Muhonen, Customer Success Manager
Puhelin: 010 7399 330

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja Groweon palveluiden tuottamiseksi:

 • Growth Engine -palvelun ja muiden Groweon tarjoamien palveluiden tuottaminen
 • asiakasviestintä ja muu asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä toiminta, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyt ja asiakastutkimukset sekä muu asiakas- ja sidosryhmäviestintä
 • asiakastilaisuuksien ja muiden tapahtumien järjestäminen yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa
 • palveluiden ylläpito, kehittäminen ja laadunvarmistaminen
 • liiketoiminnan suunnittelu ja palveluiden kehittäminen sekä raportointi ja analytiikka
 • markkinointi mukaan lukien suoramarkkinointi sekä markkinoinnin kohdentaminen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille sekä markkinoinnin suunnittelu
 • lakisääteisten velvollisuuksien noudattaminen
 • riskienhallinta ja väärinkäytösten estäminen

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitamme kaikkia luonnollista henkilöä koskevia tietoja, joista henkilön voi tunnistaa, siten kuin tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä on tarkemmin määritelty. Keräämme vain tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. 

Käsittelemme seuraavia palvelumme käyttäjien henkilötietoja:

 • palveluidemme käyttäjän nimi ja yhteystiedot kuten, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • palveluidemme käyttäjän y-tunnus sekä yrityksen edustajan tai asiakkaana olevan elinkeinonharjoittajan syntymäaika
 • Käyttäjätilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • demografiatiedot kuten ikä, arvo tai ammatti
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten laskutus- ja maksutiedot
 • koulutuksiin ja muihin tapahtumiin sekä asiakasviestintään ja markkinointiin liittyvät tiedot
 • asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • käyttäjän antamat profiilitiedot 
 • luvat ja suostumukset
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • evästeitä koskevat tiedot, kuten IP-osoite, sähköisen viestinnän tunnistamistiedot, verkkosivujemme haku- ja selaintiedot, selain- ja käyttöjärjestelmätiedot

Voimme lisäksi käsitellä muita mahdollisia palveluidemme käyttäjän itsensä antamia tietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään suoraan palveluidemme käyttäjiltä, markkinoinnin yhteydessä, verkkosivujen lomakkeiden tai vuorovaikutustyökalujen kautta sekä yhteydenottopyyntöjen yhteydessä. 

Henkilötietoja voidaan myös kerätä yhteisöltä, jota luonnollinen henkilö edustaa, yhteisön verkkosivuilta tai muista julkisista lähteistä. Lisäksi henkilötietoja voidaan lainsäädännön sallimissa tilanteissa kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolien ylläpitämistä rekistereistä, kuten kaupparekisteristä, Suomen asiakastiedosta, yritystietojärjestelmästä ja luottotietoyhtiöiden luottotietorekistereistä tai muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä sekä yhteistyökumppaneiltamme.

6. Henkilötietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja muutoin siirtää Groweon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan kolmansille osapuolille hätä- tai muussa vastaavassa poikkeustilanteissa. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa perintäyhtiöille, luottotietoyrityksille ja muille vastaaville tahoille laskutukseen ja saatavien perintään liittyen. Mikäli Groweo olisi osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, voimme joutua luovuttamaan henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme käyttää henkilötietojen käsittelyssä erilaisia palveluntarjoajia ja muita kolmansia tahoja, kuten IT-toimittajia, kirjanpito- ja taloushallinnon palveluntarjoajia sekä muita yhteistyökumppaneita.

Annamme pyydettäessä lisätietoja henkilötietojen käsittelijöistä ja muista vastaanottajista.

7. Maantieteelliset rajoitukset

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä, mutta niitä voidaan käsitellä myös ETA:n ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle valtioon, jonka osalta Euroopan komissio ei ole antanut tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä, huolehdimme henkilötietojen siirron lainmukaisuudesta soveltuvalla suojamekanismilla, kuten Euroopan komission mallisopimus-lausekkeita käyttämällä.

Toimitamme pyydettäessä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin liittyen.

8. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Käsittelemme henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus ja tietosuoja, mukaan lukien henkilötietojen suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, kuten palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaniemme ohjeistaminen.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillämme ja yhteistyökumppaneillamme on lainsäädännön ja sopimusten luottamuksellisuutta koskevien ehtojen perusteella salassapitovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa.

9. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita Groweoa säilyttämään henkilötietoja pidempään. 

Kun henkilötietoa ei enää tarvita, poistamme henkilötiedot rekisteristämme kohtuullisessa ajassa.

Sähköistä suoramarkkinointia varten säilytämme tarpeellisia henkilötietoja toistaiseksi, ellei vastaanottaja ole perunut sähköiseen suoramarkkinointiin antamaansa suostumusta tai kieltänyt sähköistä suoramarkkinointia.

Henkilötietojen käsittelyyn annettuja suostumuksia ja kieltoja säilytetään niiden voimassaoloajan ajan, useimmiten toistaiseksi.

Toimitamme pyydettäessä palveluidemme käyttäjille lisätietoja henkilötietojen säilytysajoista.

10. Käyttäjän oikeudet

Palvelumme käyttäjillä on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet. Huomautamme, että käyttäjän oikeuksien tarkempi soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu kuitenkin henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja saada jäljennös henkilötiedoista

Palvelumme käyttäjällä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietoja, sekä tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi palvelumme käyttäjällä on oikeus saada jäljennös häntä käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus henkilötietojen oikaisuun ja oikeus tietojen poistamiseen

Palvelumme käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan henkilötiedon korjaamista. Lisäksi hänellä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista. Huomautamme, että mikäli henkilötietoja säilytetään esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, ei poistopyyntöön voida suostua.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Palvelumme käyttäjällä on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, rajoitamme tietoihin pääsyä.

Oikeus henkilötietojen siirtämiseen

Palvelumme käyttäjällä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Huomautamme, että oikeus henkilötietojen siirtämiseen koskee lähtökohtaisesti vain sellaisia henkilötietoja, jotka palvelumme käyttäjä on toimittanut jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, joiden käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus tai sopimus, ja joiden käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen

Palvelumme käyttäjällä on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointia. Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Groweon taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Palvelumme käyttäjällä on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu palvelumme käyttäjän antamaan suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Pyydämme huomioimaan, että suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn.

Lisäksi palvelumme käyttäjällä on oikeus peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamansa suostumus, kuten suostumus uutiskirjeiden lähettämiseen ja oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi. Ilmoituksen voi tehdä kunkin uutiskirjeen alareunassa olevan ”peru tilaus”- tai ”unsubscribe”-linkin kautta, menemällä peru tilaus -sivulle tai lähettämällä peruutusilmoitus osoitteeseen privacy@groweo.com.

Oikeuksien toteuttaminen

Palvelun käyttäjien oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään sähköpostitse tai postitse. Yhteystiedot ovat tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2.

Vastaamme pyyntöön kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta. Jos pyyntöön ei voida suostua, ilmoitamme kieltäytymisestä kirjallisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty lainsäädännön vastaisesti. Pyydämme kuitenkin ensisijaisesti olemaan yhteydessä meihin, mikäli palvelumme käyttäjällä on kysymyksiä omien henkilötietojensa käsittelystä.

Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat ohessa: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768

11. Muutokset ja päivitykset tietosuojaselosteeseen

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja voimme sen vuoksi joutua muuttamaan sekä päivittämään tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Uusin versio on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.groweo.com.

Tietosuojaseloste on laadittu 4.4.2022. Päivitetty 17.4.2023.